Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem konkursu o nazwie "Uśmiech w bento"(zwanego dalej "Konkursem") jest Monika Fiszer, autorka bloga www.bentopopolsku.blogspot.com, zwana dalej "Organizatorem".


2. Fundatorem nagród w Konkursie i portal www.pysznapaczka.pl , zwana dalej "Fundatorem".


3. Nagrodami w Konkursie są 4 produkty wskazane na blogu www.bentopopolsku.blogspot.com we wpisie z dnia 23.06.2015.


4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23 - 27 czerwca 2015 r. na stronie www.bentopopolsku.blogspot.com ,zwanego dalej "Blogiem".


5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.


6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej  http://bentopopolsku.blogspot.com/ profilu "Bento po polsku" w portalu społecznościowym www.facebook.com.


§ 2. Cel przeprowadzenia Konkursu.


Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe 4 najładniejszych potraw w pudełku śniadaniowym z elementem uśmiechu. Nagrodzonych zostanie 4 uczestników wybranych przez jury, kierujące się walorami estetycznymi dania w pudełku śniadaniowym utworu fotograficznego stanowiącego ilustrację do odpowiedzi na pytanie konkursowe.


§3. Czas przeprowadzenia Konkursu.


1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że od dnia 23 czerwca 2015 r. godz. 9:00 do 27 czerwca 2015 r. godz. 23:59 uczestnicy będą mogli nadsyłać e-maile z załączonym przepisem oraz utworem fotograficznym w pliku PDF, TIF lub JPG. Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora. E-maile kierowane są pod adres: bentopopolsku@interia.pl.


2. W dniu 29 czerwca 2015 r. na stronie http://bentopopolsku.blogspot.com/ oraz na profilu "Bento po polsku" w portalu społecznościowym www.facebook.com Organizator ogłosi wyniki Konkursu.


§4. Uczestnictwo w Konkursie.


1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.


2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.


3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.


1. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili przesłania na adres poczty elektronicznej bentopopolsku@interia.pl wiadomości e-mail zawierającej: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny i numer telefonu z fotografią dania.
2. Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:


a) Przedstawiany przez Uczestnika przepis nie jest chroniony przepisami ustawy - Prawo własności przemysłowej, a fotografia, aranżacja wnętrza, stylizacja osób widocznych w kadrze oraz inne elementy twórcze składające się na odpowiedź i fotografię są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie są obciążone jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora oraz Fundatora przesłanych utworów (fotografii) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub Fundatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora lub Fundatora, bądź profilach Organizatora lub Fundatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
c) udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z fotografii na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,


Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.


d) zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na rozpowszechnienie na stronie http://bentopopolsku.blogspot.com/  i profilu “Bento po polsku" na stronie www.facebook.com  imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika;


3. Organizator przyznaje każdemu z 4 (czterech) zwycięzców jedną nagrodę w postaci produktów wskazanych na stronie http://bentopopolsku.blogspot.com/ w dniu 23.06.2015.


4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zwycięzcę.


5. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej egzemplarz książki uprawnia Fundatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w posiadaniu Organizatora do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnienie do nagrody wygasa.


§6. Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora - na adres bentopopolsku@interia.pl . Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu.


2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Monika Fiszer.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Cześć, uwielbiam czytać komentarze i na nie odpowiadać. Więc komentuj: